Reference: Yu X and Li SM (2012) Prenyltransferases of the dimethylallyltryptophan synthase superfamily. Methods Enzymol 516:259-78