Reference: Otaka E, et al. (1983) Yeast ribosomal proteins: VII. Cytoplasmic ribosomal proteins from Schizosaccharomyces pombe. Mol Gen Genet 191(3):519-24