Reference: Wei HY, et al. (2006) [Dynamics of in vitro amyloid fiber formation of yeast prion protein Sup35NM] Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi 20(1):39-42