Reference: Morichetti E, et al. (1991) Metabolism of 5-methoxypsoralen by Saccharomyces cerevisiae. Photochem Photobiol 54(5):689-95