Reference: Polevoda B, et al. (2000) Cytochrome c methyltransferase, Ctm1p, of yeast. J Biol Chem 275(27):20508-13