Take our Survey

Gene Ontology Term: C-terminal protein lipidation