Gene Ontology Term: methionyl-tRNA formyltransferase activity